Transportstyrelsen

Det ställs krav då man ansöker om yrkestrafiktillstånd

 Vi uppfyller dem!
För att få bedriva yrkesmässig trafik så måste man ha ett yrkestrafiktillstånd, Det är Transportstyrelsen som utfärdar det. Det är i huvudsak fyra parametrar som prövas för att bli godkänd:

  • faktisk och fast etablering
  • yrkeskunnande
  • ekonomiska förhållanden
  • anseende

 Faktisk och fast etablering
Kriterierna är att förfoga över ett driftsställe med tillhörande lokaler att förvara sin företagsinformation på. Dokument som ska förvaras är t.ex. uppgifter om kör- och vilotider, särskilda räkenskaper och personalhandlingar. Man måste inneha ett fordon till verksamheten så fort yrkestrafiktillståndet är utfärdat.

 Yrkeskunnande
En trafikansvarig måste utses.
Det ställs särskilda krav på yrkeskunnande som ska uppfyllas för att bli godkänd som trafikansvarig.

 Ekonomiska förhållanden
För att få trafiktillstånd krävs att man har resurser för att driva företaget, utöver lagstadgat aktiekapital för ett aktiebolag så gäller tillägg för alla fordon man har. Har man ett fordon så måste man ha kapital och reserver på minst 9000 euro, därutöver så krävs det 5000 euro för varje enskilt fordon. Kursen fastställs i svenska kronor inför varje kalenderår och regleras i Transportstyrelsens föreskrifter.

 Anseende
För att bli beviljad yrkestrafiktillstånd krävs ett gott anseende. Det innebär bl.a. att Transportstyrelsen hämtar in uppgifter från Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister, vägtrafikregistret, Bolagsverkets register och kronofogdemyndighetens register.