GDPR

Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter

Sanocon AB (Sanocon) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Sanocon utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen och GDPR. Sanocon är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas på vår hemsida, inkommer via e-post, post samt via telefonsamtal. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Sanocon samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig. Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via telefon eller e-post. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att vi skall kunna utföra den tjänst du beställer av oss, eller för att kunna följa upp det arbete vi utfört åt dig.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer. Det kan till exempel vara en släkting som beställer en tjänst av oss för din räkning. Vi förutsätter att den som lämnar dessa uppgifter har samtligas samtycke till att lämna dessa personuppgifter. För att kunna utföra en tjänst eller att hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter genom inhämtning från offentliga register. Det gäller t.ex. adressuppgifter, personnummer och fastighetsbeteckning för utfärdande av besiktningsprotokoll.

Sanocon behandlar dina personuppgifter lagenligt

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas med stöd av fullgörande av utförd tjänst, specifikt av samtycker eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är en part, exempelvis en faktura. Kundvård Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn, adress, telefonnummer eller fastighetsbeteckning för att kunna identifiera dig och den tjänst vi utfört åt dig. Vi använder dina kontaktuppgifter, som telefonnummer, adress och e-postadress för att kunna kontakta dig med frågor och ärenden.

Utskick av information

När du har beställt en tjänst av oss använder vi dina personuppgifter för att meddela en bokningsbekräftelse, viktig information gällande din beställda tjänst och erbjudanden kopplade till den beställda tjänsten. Marknadsföring och personifiering Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av Sanocon i samband med specifika erbjudanden gällande våra tjänster för att kontakta dig per post, e-post eller telefon. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig erbjudanden som vi tror du har intresse och nytta av.

Lagringstider

Sanocon för god sed i branschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge det krävs för ändamålet med behandlingen. Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som gallras ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där dem lagras med stöd av samtycker eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Ett exempel på detta är arkivering av besiktningsprotokoll över utförda cisternbesiktningar.

Utlämning av personuppgifter

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och system för vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock installerade hos leverantören eller molntjänster och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Dina rättigheter

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina uppgifter i samband med att du beställer en tjänst av oss. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycker genom att kontakta oss via e-post: es.no1721246604conas1721246604@ofni1721246604 Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig skall raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam om våra tjänster och erbjudanden.

Registerutdraget lämnas på begäran.

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på adress: Sanocon AB, Sodomvägen 13, 697 74 Sköllersta eller via e-post: es.no1721246604conas1721246604@ofni1721246604

Om du anser att Sanocon bryter mot PUL, GDPR eller annan integritetslagstiftning kan du vända dig till Datainspektionen.