Avfallshantering

Behöver ert företag hjälp med avfallshantering?

Vi erbjuder avfallshantering för företag i hela Sverige. Vi har erfarenheten, tekniken och kunskapen om hur avfallshanteringen ska genomföras på det mest miljö- och kostnadseffektiva sättet.

Vad är avfallshantering?

Avfallshantering är som namnet antyder, hantering av avfall i olika former; från hushåll som från industrier. I Sverige är det upp till varje kommun att ansvara för att avfall och sopor tas om hand om ett lämpligt sätt.

I EU:s avfallshierarki finns en prioritetsordning för hur avfallshantering ska utformas. I första hand prioriterar den att förebygga att avfall uppkommer överhuvudtaget. När avfall uppkommer ska det i första hand återanvändas om det är möjligt och i andra hand återvinnas.

Hållbar avfallshantering med olika metoder

Det finns ingen generell lösning för hur allt avfall ska hanteras, avfallshanteringen sker efter avfallets egenskaper. Här påverkar faktorer som vilken typ av avfall det rör sig om, lokala och geografiska förhållanden, hur väl avfallet är sorterat och om det är lämpligt att behandla. Även tekniken som används vid respektive behandlingsanläggning spelar in.

Utifrån geografiska, miljömässiga, tekniska och samhällsekonomiska bedömning kan deponering vara den behandlingsmetod som är mest lämplig.

Vi genomför alltid avfallshantering efter den metod som är mest lämplig för varje enskilt uppdrag.