Klassificering och märkning av farligt avfall

Vi utför klassificering och märkning av farligt avfall

Hur farligt avfall klassificeras och märkt är av största vikt inför transport. FN:s rekommendationer ligger till grund för gällande förpacknings- och transportbestämmelser.

Vi erbjuder ett brett och heltäckande tjänsteutbud vad gäller klassificering och märkning av farligt avfall, som uppfyller kraven för transport av farligt gods.

Hör av dig till oss för mer information!

 

Märkning av farligt avfall – vad innebär det?

Det är avsändaren som ansvarar för att förpackningen är godkänd för det ämne som ska transporteras. Förpackningen blir typgodkänd efter att ha genomgått en obligatorisk kontroll och därefter får den sin märkning. Förpackningar som innehåller farligt gods ska märkas med farligt gods-symbolen, UN-nummer (läs mer om UN-nummer nedan) och det officiella namnet på det farligt gods-klassade ämnet eller produkten. Även emballaget ska märkas med rätt typgodkännande.

UN-nummer identifierar farliga ämnen och produkter

Ett UN-nummer består av fyra tal, som identifierar farliga ämnen och produkter. UN-nummer används internationellt inom handeln och genom UN-numret får man direkt information om hur kollit ska märkas, vilka uppgifter som behöver anges i transportdokumentet och vilka begränsningar som gäller.

För farligt gods kan förpackningar vara i form av dunkar, IBC-behållare, fat, lådor och säckar.