Farligt avfall & farligt gods

Behöver du hjälp att bli av med farligt avfall – ring oss!

Farligt avfall uppkommer inom de flesta av våra verksamhetsområden. Vi analyserar behov, omhändertar och transporterar enligt gällande regler och förordningar.

Med egna fordon transporterar vi till lämpligaste mottagningsanläggning, utifrån miljömässiga och ekonomiska beslut.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är avfall av miljöfarliga ämnen med olika sorters egenskaper. Det kan till exempel röra sig om brandfarliga, frätande, smittförande, cancerframkallande och ekotoxiska ämnen. Det är helt enkelt ämnen som kan skada människor, djur och miljö om det hanteras fel och lämnas på fel plats. Farligt avfall måste lämnas till en särskild insamling och får inte slängas bland övrigt avfall eller spolas ner i avloppet.

Exempel på farligt avfall

  • Giftiga/brandfarliga material
  • Allt som drivs med sladd eller batteri
  • Rengöringsmedel och kemikalier
  • Olja

Skillnaden mellan farligt avfall och farligt gods

Farligt gods är ovan nämnda ämnen, som kan orsaka skador på människa, djur, miljö och egendom, om det inte transporteras rätt.

I MSB:s föreskrifter framgår kraven för att transportera farligt gods. Dessa krav omfattar förpackningar, märkningar, lastning/lossning, transportsäkring, typ av fordon, chaufför etc.

Vi hjälper er med miljörapportering

Det har införts nya krav på rapportering till Naturvårdsverket. Denna rapportering gör vi åt våra kunder när vi utfört en transport av farligt avfall.

De nya kraven innebär bland annat att den verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall är skyldig att anteckna de uppgifter som anges i 6 kap 1 – 5 §§ i avfallsförordningen (2020:614). Den som är skyldig att föra en anteckning ska även rapportera uppgifterna till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Vi ser till att alla rapporter fylls i och skickas in korrekt.