Arbetsmiljö- och miljöpolicy

Det är Sanocon Miljö & Sanering AB:s grundläggande policy att förvalta vårt företagsansvar och på ett effektivt sätt skydda våra anställda, våra kunder och vår natur och miljö.

 Detta skall vi göra genom att:
 

 • Följa gällande lagar är ett minimum men om det krävs så ställer vi högre krav för att följa vår grundläggande policy.

 • Bedöma potentiella säkerhets-, hälso- och miljömässiga effekter av våra verksamheter samt ta hänsyn till dessa bedömningar i planering, beslut och processer.
   
 • Utforma, utveckla och styra våra verksamheter med avsikt att minimera påverkan på miljön. Att effektivt använda energi, vatten och andra resurser; minimera eller förhindra utsläpp, begränsa avfallsvolymerna; och allt avfall skall tas om hand på ett ansvarsfullt sätt.
   
 • Arbeta med ständiga förbättringar av vår arbetsmiljö och yttre miljö genom att utveckla våra metoder och mål samt undersöka och utvärdera vårt agerande.
   
 • Samarbeta med myndigheter och andra intressenter i fråga om säkerhet, hälsa och miljömässiga aspekter i vår verksamhet.
   
 • Leda och utbilda våra anställda vid behov, för att möta våra regler gällande arbetsmiljö och miljöpåverkan.

 • Säkerställa ansvarstagande hos anställda, gällande deras agerande i fråga om arbetsmiljö och miljö.

Sanocons arbetsmiljö- och miljöpolicy